ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Циклон филтърът се състои от две камери. Постъпващият запрашен въздух влиза тангенциално в долната камера, минава радиално през ръкавите и през горната камера излиза от филтъра - тип ЦФР. В аспирациите с висока концентрация на прах циклон филтрите се използват в комплект с охлюви, монтирани между долната камера и дъното/конуса/ на филтъра. В тези случаи по-голямото количество прах се утаява на дъното, а въздухът с незначително количество прах, преминава през ръкавите и се очиства по обикновения начин - тип ЦФРУ.

В долната камера на филтъра има люк/люкове/ за достъп до ръкавите. Очистването на ръкавите става импулсно с въздух под налягане 6-8 атм., минаващ през дюзи и тръби на Вентури. Прахта се издухва от филтърните платна, пада в коничното дъно на филтъра и чрез шлюзов затвор се изкарва навън.

Издухването на ръкавите се извършва програмно по командвано от електронно табло-таймер.

Изтръскването на дъното от прахта се осъществява с пневмовибратор програмно чрез таймер.